Quỹ căn đang mở bán

Căn đã bán
Căn chưa bán
Tòa Spring
Tòa Aqua

Phiếu tính giá

Giá bán căn hộ niêm yết
Giá bán trước VAT
Chưa bao gồm quyền sdđ
Giá trị quyền sử dụng đất
Thuế VAT tạm tính
Kinh phí bảo trì

Chiết khấu thanh toán

KHÁCH HÀNG THANH TOÁN CHUẨN KHÔNG SỬ DỤNG GÓI HTLS

Tổng giá chiết khấu

Đơn giá Thành tiền
Giá bán căn hộ
Giá bán trước VAT (chưa bao gồm quyền sdđ)
Giá trị quyền sử dụng đất
Thuế VAT tạm tính
Kinh phí bảo trì

Bảng tính vay vốn ngân hàng

70
35
Tiền trả trước

Tiền vay ngân hàng

Trả gốc hàng tháng

Tiền lãi tháng đầu

Tổng tiền trả tháng đầu

Mẫu văn bản ký kết

Box thông tin
Đăng ký
Mua căn hộ